Instagram nyereményjáték szabályzat 2024

 Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Schuller Eh’klar Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-062327, adószám: 11010223-2-02, székhely: 7628 Pécs, Eperfás utca 2) (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott https://www.instagram.com/schullerehklar/ Instagram oldalon futó üzenőfali nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti. Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok. A Játék kizárólag személyes, lakossági használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

1. A Játék és a Szervező

 Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Schuller Eh’klar Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-062327, adószám: 11010223-2-02, székhely: 7628 Pécs, Eperfás utca 2) (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott https://www.instagram.com/schullerehklar/ Instagram oldalon futó  nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

2. A Játékba kerülés feltételei

2.1. A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval rendelkezik a www.instagram.com weboldalon.

2.2. A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.3. A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljeskörűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással (kommentelés) kezdődik.

2.4. A Játék posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy Játékos csak egyszer vehet részt egy Játékban.

2.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

3.1. A játék időtartama: 2024. május 30. 12:00  – 2024. június 25. 12:00

3.2. Sorsolás: 2024. június 25. 12:15.

3.3. Eredményhirdetés: 2024. június 25. 15:30

3.4. Nyertesek száma: 1 fő

3.5. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Schuller Eh’klar Kft. Instagram oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie:

(i) A játék poszt alatt kommentben meg kell jelölni 2 barátot, like-ni kell a játék posztot. Emellett követni kell a @schullerehklar-t az Instagramon, és a játék posztot megosztani storyban megjelölve a  @schullerehklar-t.

4. Nyeremények, Nyertes

4.1. Nyeremény: Schuller Eh’klar Kft. Által biztosított Schuller festőszerszám-csomag, melynek értéke: 15.000.- Ft (listaárként a honlapon megtalálható 2023.05.10-től érvényes árlistáját https://www.schuller.eu/hu/let%c3%b6lt%c3%a9s tekinti mérvadónak)

4.2. Nyertes: véletlenszerű sorsolással kiválasztott Játékos, aki eleget tett a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben a Schuller Eh’klar Kft. – Schuller Eh’ Instagram oldalán.

4.3. A nyeremény készpénzre nem váltható át.

4.4. A Nyertest online szoftver segítségével választjuk ki, amely a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva sorsol 2024. május 25-én.

4.5. Pótnyertest nem hirdetünk.

4.6. A nyeremény más magánszemély számára nem átruházható.

4.7. A Nyereményt Szervező futárszolgálattal szállíttatja ki Nyertes címére 1 alkalommal, ezen felül további utazási és minden egyéb költségeket (kivéve adóvonzat) a Nyertes maga viseli.

5. A Nyertes értesítése

5.1. A Nyertes nevét Instagram posztban tesszük közzé 2024. április 26-án, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Nyertessel Szervező Instagramon privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot.

5.2. A Nyertesnek legkésőbb az eredményhirdetést követő 10. napig válaszolnia szükséges az üzenetre, leírva a postai címét. Az a Nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

5.3. A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.

6. Kizárás

6.1. Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy a Instagram felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Instagram, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

6.2. A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás, vagy annak megalapozott gyanúja.

6.3. A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

7. A Szabályzat módosítása

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Schuller Eh’klar Kft. Instagram oldalának üzenőfalán keresztül értesíti a Játékost.

8. A Szervező felelőssége

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti. Az internetszolgáltató vagy a Instagram műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

9.2. A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

9.3. A Játék független az Instagramtól, az Instagram abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

9.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

9.5. A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

10. Adatkezelés és adatvédelem

A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.).

10.1. Az adatkezelő

A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelése az alábbi linken lévő adatkezelési tájékoztató alapján történik.

10.2. A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

(i) Játékosok esetében • Instagram profilnév

(ii) Nyertes esetében • név • telefonszám • email cím • lakcím • adószám

10.3. Az adatkezelés jogalapja

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A hozzájárulással a Játékos vállalja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Instagram oldalán.

10.4. Az adatkezelés célja

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.

10.5. Az adatkezelés tartama

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.

10.6. Törlés

10.6.1. A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.

10.6.2. A fentiektől függetlenül a Szervező törli a nem nyertes Játékos személyes adatait, amennyiben a Játékos erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Szervezőhöz.

10.7. Adattovábbítás(ok), Adatfeldolgozó(k)

A Játékos személyes adatait kizárólag a Szervező Játék lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg és kezelik a Játékosok személyes adatait.

10.8. Adatbiztonság

A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása,

másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

A Szervező biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

10.9. Vegyes rendelkezések A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és az igényérvényesítés menetéről részletesen tájékozódhat a https://www.schuller.eu/hu/inform%c3%a1ci%c3%b3/adatv%c3%a9delem oldalon.

Pécs, 2024. április 15.

 

Schuller Eh’klar Kft.

7628 Pécs, Eperfás u.2. +36 72/539 100 hungary@schuller.eu

Legyél az elsők között

akik megkapják a legfrissebb DIY tippeket és tanácsokat! Szakértőnk segít felfedezni a festés művészetének minden rezdülését.