Facebook nyereményjáték szabályzat 2023

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti.

Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok.

1. A játék szervezője

A Játék lebonyolításával, szervezésével és adatkezeléssel összefüggő feladatokat a Schuller Eh’Klar Kft. (7628 Pécs, Eperfás utca 2., adószám: 11010223-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-062327), mint lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító, Szervező, Adatkezelő) látja el.

2. A Játék időtartama

A Játékosoknak a Játékba kerülésre 2023. június 12. napjától 2023. június 18. napja között van lehetősége.

3. A Játékba kerülés feltételei

A Játék meghirdetése a https://www.facebook.com/schullermagyarorszag Facebook közösségi portál felületén történik. A Játékban történő részvétel önkéntes.

A Játékban annak időtartama alatt, azon cselekvőképes személyek vesznek részt, akik követik a Schuller Eh’klar Magyarország Instagram oldalát (https://www.instagram.com/schullerehklar/), valamint a játékhoz tartozó, 2023. június 12. napján közzétett bejegyzés alatt kommentben megjelölik egy ismerősüket és írásban jelzik, hogy “KÉSZ”.

A játékban való részvételből kizárjuk azokat a Játékosokat, akik a Facebook regisztrációjuk során nem valós, vagy nem a saját személyes adataikat használták fel, továbbá a játékból ki van zárva a Szervező, az Adatfeldolgozó, dolgozói és mindezen személyek közeli hozzátartozói.

A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

4. A nyeremény

A játék nyereménye: Schuller termék.

Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott nyertes nem tudja felhasználni a nyereményt, helyébe pótnyertes lép, akinek a kiválasztása szintén sorsolással történik.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget – amennyiben van – a Szervező viseli.

5. A nyertesek kiválasztása

A nyereménysorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a https://socialwinner.besocial.hu használatával. A sorsolás során egy nyertes kerül kiválasztásra. A nyertest a sorsolást követően 2023. június 19. napján a https://www.facebook.com/schullermagyarorszag Facebook közösségi portál felületén tesszük közzé. A nyertesnek a nyeremény átvételének  időpontegyeztetéséhez szükséges információk miatt a Schuller Eh’Klar Kft.-vel privát üzenetben kell felvennie a kapcsolatot Facebook vagy Messenger alkalmazás használatával.

A sorsolás időpontja: 2023. június 19.

6. A nyeremények átadása

A nyeremény a nyertes kapcsolatfelvételét követően 30 napon belül kerül átadásra. Amennyiben a nyertes 7 napon belül nem jelentkezik privát üzenetben a nyeremény átvétele érdekében, vagy nem kíván élni a nyereménye felhasználásával, úgy pótnyertes kiválasztására kerül sor az 5. pontban leírtak szerint.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A vulgáris vagy sértő kifejezések használata a Facebook poszthoz fűzött kommentekben a nyereményre való jogosultság automatikus elvesztését vonja maga után. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

A nyertes nevét a játék zárását követően kizárólag 2023. június 19-én a Schuller Eh’klar Facebook oldalán (https://www.facebook.com/schullermagyarorszag) tesszük közzé.

7. Egyéb szabályok

A Szervező bármikor kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.

A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Játékos által esetlegesen közzétett poszt és a képek tartalmáért a teljes körű felelősség a Játékost terheli. A Szervező kizár minden Játékost, aki által feltöltött poszt, kép nem felel meg a hatályos jogi- és reklámetikai szabályoknak, vagy sérti harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekét.

Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak.

Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. A Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni.

A Facebook a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és vállaljuk, hogy a Facebook igénybe vételével végzett promóciónkat saját kockázatunkra használjuk. Facebookon végzett promóciók a Facebook teljes körű mentesítése minden jelentkező igény vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik.

A promóciónkat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik a Facebookhoz.

8. Az adatok kezelése és védelme

A Játékos a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az adatait a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje és mint adatfeldolgozó feldolgozza.

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli.

A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja a hungary@schuller.eu e-mail címen; vagy postán küldött is jelezheti a Szervező részére kiküldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítések, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe vonatkozásában külön-külön is élhet.

A Szervező általános adatkezelési tájékoztatója a https://www.schuller.eu/hu/információ/adatvédelem címen érhető el és ismerhető meg.

Pécs, 2023. június 12.

 

Legyél az elsők között

akik megkapják a legfrissebb DIY tippeket és tanácsokat! Szakértőnk segít felfedezni a festés művészetének minden rezdülését.