50 év minőség.

Facebook nyereményjáték szabályzat 2023

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti.

Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok.

1. A játék szervezője

A Játék lebonyolításával, szervezésével és adatkezeléssel összefüggő feladatokat a Schuller Eh’Klar Kft. (7628 Pécs, Eperfás utca 2., adószám: 11010223-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-062327), mint lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító, Szervező, Adatkezelő) látja el.

2. A Játék időtartama

A Játékosoknak a Játékba kerülésre 2023. június 12. napjától 2023. június 18. napja között van lehetősége.

3. A Játékba kerülés feltételei

A Játék meghirdetése a https://www.facebook.com/schullermagyarorszag Facebook közösségi portál felületén történik. A Játékban történő részvétel önkéntes.

A Játékban annak időtartama alatt, azon cselekvőképes személyek vesznek részt, akik követik a Schuller Eh’klar Magyarország Instagram oldalát (https://www.instagram.com/schullerehklar/), valamint a játékhoz tartozó, 2023. június 12. napján közzétett bejegyzés alatt kommentben megjelölik egy ismerősüket és írásban jelzik, hogy “KÉSZ”.

A játékban való részvételből kizárjuk azokat a Játékosokat, akik a Facebook regisztrációjuk során nem valós, vagy nem a saját személyes adataikat használták fel, továbbá a játékból ki van zárva a Szervező, az Adatfeldolgozó, dolgozói és mindezen személyek közeli hozzátartozói.

A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

4. A nyeremény

A játék nyereménye: Schuller termék.

Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott nyertes nem tudja felhasználni a nyereményt, helyébe pótnyertes lép, akinek a kiválasztása szintén sorsolással történik.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget – amennyiben van – a Szervező viseli.

5. A nyertesek kiválasztása

A nyereménysorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a https://socialwinner.besocial.hu használatával. A sorsolás során egy nyertes kerül kiválasztásra. A nyertest a sorsolást követően 2023. június 19. napján a https://www.facebook.com/schullermagyarorszag Facebook közösségi portál felületén tesszük közzé. A nyertesnek a nyeremény átvételének  időpontegyeztetéséhez szükséges információk miatt a Schuller Eh’Klar Kft.-vel privát üzenetben kell felvennie a kapcsolatot Facebook vagy Messenger alkalmazás használatával.

A sorsolás időpontja: 2023. június 19.

6. A nyeremények átadása

A nyeremény a nyertes kapcsolatfelvételét követően 30 napon belül kerül átadásra. Amennyiben a nyertes 7 napon belül nem jelentkezik privát üzenetben a nyeremény átvétele érdekében, vagy nem kíván élni a nyereménye felhasználásával, úgy pótnyertes kiválasztására kerül sor az 5. pontban leírtak szerint.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A vulgáris vagy sértő kifejezések használata a Facebook poszthoz fűzött kommentekben a nyereményre való jogosultság automatikus elvesztését vonja maga után. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

A nyertes nevét a játék zárását követően kizárólag 2023. június 19-én a Schuller Eh’klar Facebook oldalán (https://www.facebook.com/schullermagyarorszag) tesszük közzé.

7. Egyéb szabályok

A Szervező bármikor kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.

A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Játékos által esetlegesen közzétett poszt és a képek tartalmáért a teljes körű felelősség a Játékost terheli. A Szervező kizár minden Játékost, aki által feltöltött poszt, kép nem felel meg a hatályos jogi- és reklámetikai szabályoknak, vagy sérti harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekét.

Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak.

Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. A Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni.

A Facebook a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és vállaljuk, hogy a Facebook igénybe vételével végzett promóciónkat saját kockázatunkra használjuk. Facebookon végzett promóciók a Facebook teljes körű mentesítése minden jelentkező igény vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik.

A promóciónkat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik a Facebookhoz.

8. Az adatok kezelése és védelme

A Játékos a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az adatait a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje és mint adatfeldolgozó feldolgozza.

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli.

A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja a hungary@schuller.eu e-mail címen; vagy postán küldött is jelezheti a Szervező részére kiküldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítések, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe vonatkozásában külön-külön is élhet.

A Szervező általános adatkezelési tájékoztatója a https://www.schuller.eu/hu/információ/adatvédelem címen érhető el és ismerhető meg.

Pécs, 2023. június 12.

 

Alkoss és nyerj!
Szerintünk festeni menő.
Ha ez szerinted is így van, akkor nevezz 450.000 Ft értékű összdíjazású versenyünkre és nyerj!