Adatvédelmi és adatkezelési
tájékoztató

Tartalom

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

A Schuller Eh’klar Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő, Társaság, vagy „Mi”) a www.schuller.hu weblapon megvalósuló adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése:

Schuller Eh’klar Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

Cg. 02-09-062327

Adatkezelő székhelye:

7628 Pécs, Eperfás utca 2.

Adatkezelő elektronikus címe:

office@schuller.hu

Adatkezelő képviselője:

Lábady Zsolt István ügyvezető

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „ tv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”).

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Fogalmak

Jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

II. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK JELLEMZŐI

1.Sütik (cookie-k) kezelése a weboldalon

Az Adatkezelő a www.schuller.hu elérhetőség alatt működő weboldalán (a továbbiakban: weboldal) a weboldal szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ.

Mi is az a süti (cookie)?
A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A süti egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelése érdekében.

Milyen célokból használhatunk cookie-kat?

 • Oldalaink fejlesztése,
 • webanalitikák készítése és elemzése arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt,
 • felhasználói élmény növelése,
 • oldalaink kezelésének megkönnyítése,
 • információszerzés a felhasználói szokásokról,
 • célzott hirdetések elhelyezése.


Milyen cookie-kat használ a weboldal?
A weboldal által használt cookie-król részletes tájékoztatást a weboldal cookie kezelőjén keresztül adunk.

A cookie-k által megvalósuló adatkezelések jogalapja?
A weboldal használatához nélkülözhetetlen cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján alkalmazzuk, a további cookie-k használatának jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a cookie kezelőn keresztül tud megadni.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a cookie-kat?
A weboldal cookie kezelőjén túl minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416

Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari:
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

2. Kommunikációval kapcsolatos adatkezelés
A mai felgyorsult világban az Adatkezelő a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a partnerekkel, ügyfelekkel, érdeklődőkkel, azonban levélben is bárki fordulhat hozzá kérdéseivel. Bárki felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot postai úton, illetve közvetlen e-mail vagy a www.schuller.hu weboldalon keresztül küldött üzenet formájában, legyen szó akár ajánlatkérésről, információ kérésről, technikai jellegű kérdésekről, vagy bármely egyéb témáról.

Az érintettel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – kommunikáció során az Adatkezelő az e-maileket és leveleket a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeli.

Adatkezelés célja
Kommunikáció, válasz az érdeklődők megkereséseire. Az érintett által megadott adatokat kizárólag a vele folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézés érdekében kezeli az Adatkezelő.
Az Adatkezelő a kapcsolatfelvételt bármely érintettel kizárólag már hatályban lévő szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, vagy egyéb jogszerű jogalappal kezdeményez, az adatvédelemre vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával.

Kezelt személyes adatok
Név, e-mail cím, telefonszám, képviselt szervezet, postai levél esetén levelezési cím, valamint minden egyéb olyan információ, mely az érintett által kezdeményezett ügyben az érintett szerint lényeges.

Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés (kötelem) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő úgy tekinti, hogy az érintettekkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.

Ezen felül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) is jogalapot ad az Adatkezelőnek az adatkezelésre. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy amennyiben megkeresik valamilyen ügyben, akkor válaszadáshoz szükséges személyes adatokat kezelje.

Személyes adatok forrása
Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak kezelni, akiknek az érintett által küldött üzenethez vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama
Amennyiben bármilyen jellegű szerződés (kötelem) jön létre az Adatkezelő és az érintett között, a kommunikáció során tudomására jutott személyes adatokat az Adatkezelő az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeli, a vonatkozó adatkezelési tájékoztató szerint.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés az Adatkezelő és az érintett között, avagy a kommunikáció nem valamely szerződéshez kapcsolódik és a kommunikációnak semmilyen jövőbeli joghatása nem lehet, a kommunikáció során tudomására jutott személyes adatokat az Adatkezelő a kommunikáció végleges lezárultáig kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása
A személyes adatok megadása az üzenet megválaszolásának, és így az érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció feltétele.

3. Hírlevél

Adatkezelési cél
Az Adatkezelővel kapcsolatos hírekről, újdonságokról, ajánlatokról, kedvezményekről, az Adatkezelő által szervezett programokról, kurzusokról, képzésekről és rendezvényekről szóló tájékoztató e-mailek küldése.

Kezelt személyes adatok
E-mail cím, név, képviselt szervezet (cégnév).

A MailChimp szoftver lehetőséget biztosít a használóinak, hogy a kiküldött e-mailek kézbesítésével kapcsolatos alábbi adatokat is megismerje:

 • hírlevél megnyitása,
 • hírlevélben található linkre történő klikkelés,
 • egyebek

A feliratkozással kapcsolatosan az Adatkezelő kezelheti a feliratkozás idejére vonatkozó, valamint a hozzájárulás megadásával kapcsolatos adatokat.

Adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az érintett hozzájárulása alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére.

Személyes adatok forrása
A személyes adatok forrása az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, így a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói ismerhetik meg, akiknek a személyes adatok kezelése a munkakörébe tartozik.

Az adatkezeléshez az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) – A hírlevél küldéshez használt MailChimp szoftver fejlesztője.

Az Adatfeldolgozók az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból és az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az Adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok kapcsán.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez, előfordulhat azonban, hogy a The Rocket Science Group LLC, mint adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelésre részben Amerikában kerülhet sor, mely harmadik országnak minősül.

Adattovábbításra a The Rocket Science Group LLC által a Rendelet V. fejezetében foglaltak szerint kerül sor, az Európai Unió illetékes szerve által meghatározott modellszerződések használatával, kiegészítő technikai és szervezési intézkedések mellett. Az adattovábbításról és az alkalmazott technikai és szervezési intézkedésekről a The Rocket Science Group LLC a „Data Processing Addendum” elnevezésű dokumentumban ad részletes tájékoztatást. A dokumentum elérhető a MailChimp hivatalos weboldalán: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum

Személyes adatok kezelésének időtartama
Az adatkezelésre az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről történő leiratkozást az érintett bármikor elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan vagy törlési kérelmét küldheti az office@schuller.hu e-mail címre is.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Egyik sem történik az adatkezelés során.

4. Számla kiállítása és megőrzése

Adatkezelés célja
Az Adatkezelő adatkezelésének célja a számlák kiállítása és megőrzése

 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) és 169. §-ban, valamint
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

 Kezelt személyes adatok
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ban (a továbbiakban: Áfatv.) meghatározott adatok, de legalább:

 1. név,
 2. számlázási cím,
 3. adószám,
 4. megvásárolt termék(ek) adatai.

Adatkezelés jogalapja
A számlák kiállítása során megvalósuló adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint.

Személyes adatok forrása
Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói kezelik, akiknek a számlázással kapcsolatos ügyintézés a feladatkörébe tartozik.

Az Adatkezelő a számlázással kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Admi-Team Bt. (7627 Pécs, Bittner Alajos út 45/A.; cégjegyzékszám: 02-06-065171): Számviteli, bérszámfejtési feladatok ellátása.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez
Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama
Az érintett személyes adatait az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított legalább 8 évig kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása
Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező.

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog
Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Érdekmérlegelési teszt
Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos „érdekmérlegelési tesztet” készítünk, melyet a office@schuller.hu e-mail címre írt levelével az érintett kikérhet.

Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait a office@schuller.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Pécsi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

Pécs, 2021. augusztus 17.

Legyél az elsők között

akik megkapják a legfrissebb DIY tippeket és tanácsokat! Szakértőnk segít felfedezni a festés művészetének minden rezdülését.